ZWOLNIENIE Z PRACY

Sytuacja związana ściśle z pracownikiem i pracodawcą, jaką jest zwolnienie z pracy, prowadzi stosunkowo często do powstania sporu między tymi podmiotami. Mobi Prawnik gwarantuje pomoc prawną zarówno dla byłego podwładnego, jak i przedsiębiorcy.

Prawo a zwolnienie z pracy

Kodeks pracy w powiązaniu z innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce dokładnie regulują takie kwestie, jak prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Nierzadko pojawiaja się okoliczności, które konkretnie wskazują na poszczególne uchybienia stron stosunku pracy. Przesłanką rozwiązania takiego stosunku bywają między innymi naruszenie obowiązków pracowniczych zawartych w umowie o pracę, czy też, z drugiej strony, tzw. mobbing. Praktyka jasno pokazuje, że pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw i występują przeciwko swoim byłym przełożonym. Posiadane przez nas doświadczenie w sporach z zakresu prawa pracy pozwala także na pomoc niesłusznie wówczas "oskarżonym" pracodawcom.

Rozwiązanie stosunku pracy

Zgodnie z art. 30 par. 1 kodeksu pracy, umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (niekiedy określane jako zwolnienie dyscyplinarne), albo z upływem czasu, na który była zawarta.

Zwolnienie z pracy a pomoc prawna Mobi Prawnik

Kancelaria Mobi Prawnik jest w stanie pomóc w sporze między pracownikiem a pracodawcą na każdym etapie postępowania. Specjalizacją są konflikty wynikające z naruszenia praw i obowiązków wskazanych podmiotów, w szczególności związane z mobbingiem. Kodeks pracy reguluje w pewien sposób powyższe kwestie, jednak nie bez wpływu będą inne dokumenty (takie jak np. umowa o pracę, świadectwo pracy), które dyktować będą kolejny, najlepszy w danych okolicznościach krok.

Pracownicy kancelarii Mobi Prawnik trafnie doradzą, pomogą w zbiorze wymaganych dokumentów oraz sporządzą profesjonalne pisma (np. pozew do sądu pracy). Nie bez wpływu będzie także możliwość zapewnienia profesjonalnego pełnomocnika, który wspomoże klienta na sali sądowej. Pomoc prawna skierowana jest do byłych pracowników, których spotkało zwolnienie z pracy, jak i przedsiębiorców, którzy są niesłusznie oskarżani o mobbing czy naruszenie innych praw pracowniczych. Charakter tej pomocy stanowczo świadczy o fachowości, którą reprezentuje nasza kancelaria.

ZWOLNIENIE Z PRACY – POMOC OD 150 ZŁ