Regulamin

Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami prowadzonej przez nas sprzedaży, w tym ze swoimi prawami oraz obowiązkami.

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), przez Marcina Majchrzaka, przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LexForm Marcin Majchrzak, z siedzibą w Poznaniu, zasady korzystania ze Strony Internetowej oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie na Stronie Internetowej, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Każdorazowe uruchomienie Strony internetowej przez Użytkownika, oraz korzystanie z niej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu o treści, która została mu udostępniona.

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

1. Administrator – Marcin Majchrzak, przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LexForm Marcin Majchrzak, z siedzibą w Poznaniu (61-059) przy ul. Zieleńskiej 7, NIP: 782-250-26-88, REGON: 367097660.
2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.
3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku włącznie.
4. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie Mobi Prawnik, w tym Konsument.
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu Produktu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie wyborów Klienta.
7. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkt i Dostawę.
8. Produkt – towar – rzecz, która może być przedmiotem Zamówienia w Sklepie.
9. Regulamin – niniejszy regulamin, udostępniany w zakładce Regulamin na Stronie internetowej.
10. Sklep – podstrona internetowa dostępna pod adresem www.mobi-prawnik.pl/sklep/, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.
11. Sprzedający – Administrator.
12. Strona internetowa – strona internetowa Mobi Prawnik, do której prowadzi domena mobi-prawnik.pl.
13. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).
15. Termin realizacji – podana na podstronie danego produktu liczba godzin lub dni roboczych.
16. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej w dowolnej formie.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce dostarczenia rzeczy, dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

§ 3 WARUNKI OGÓLNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. Miejsce dostarczenia rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprzedający zobowiązuje się realizować Zamówienie i dostarczać rzeczy wolne od wad. Z uwagi na rzemieślniczy charakter wykonania Produktów, zastrzega się, że Produkty mogą różnić się od siebie lub przedstawionych zdjęć w Sklepie. Zdjęcia mają jedynie charakter podglądowy.
3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek od produktów i usług – VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Sprzedający realizuje Zamówienia bez dodatkowej opłaty związanej z Dostawą, gdy wartość Zamówienia przekracza 250 złotych brutto.
4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego.
5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
– dodanie produktu do Koszyka;
– wybór rodzaju Dostawy produktu;
– wybór rodzaju Płatności;
– wybór miejsca dostarczenia Produktu;
– złożenie w sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
4. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje w maksymalnym terminie 20 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, co powinno z kolei nastąpić w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia. W sytuacji, gdy jedno Zamówienie dotyczy więcej niż dwudziestu Produktów, wskazany termin może ulec przedłużeniu na dalszy czas oznaczony, o czym Klient zostanie poinformowany.
5. Realizacja Zamówienia obejmuje także obsługę posprzedażową Sprzedającego, który może przesłać Klientowi odnośnik do Ankiety Satysfakcji nt. działalności Sprzedającego. Wypełnienie ankiety jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne, aby uzyskać jednorazowy 15% kupon rabatowy na rzecz kolejnego Zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu. Kupon rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz przez konkretnego Klienta.

§ 5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i n. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może być złożone w formie elekronicznej (przesłane na adres mailowy Sprzedawcy), bądź pisemnej.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz (wraz z dowodem jej zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury) Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia w formie listu tradycyjnego przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ

1. Sprzedający odpowiada za brak zgodności Produktu z umową na zasadach uregulowanych w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 7. WYMOGI TECHNICZNE I OGRANICZENIA DOSTĘPU

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na Stronie internetowej stanowią wyłączną własność Administratora, i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Strony internetowej, wynikający z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Strony internetowej, a także wynikający z działania siły wyższej.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw technicznych w funkcjonowaniu Strony internetowej, w szczególności z uwagi na konieczność napraw, rozbudowy lub konserwacji urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego przez Stronę internetową.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niewłaściwe zrozumienie udostępnionej treści na Stronie internetowej.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania ze Strony internetowej.

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje, za wyjątkiem reklamacji obejmujących płatności, dotyczące korzystania ze Strony internetowej, należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mobi-prawnik.pl. Reklamacje dotyczące płatności w serwisie PayPro S.A. należy zgłaszać pod adresem strony internetowej: www.przelewy24.pl.
2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od sytuacji, w związku z którą reklamacja jest składana.
3. Reklamacja winna zawierać dane reklamującego, szczegółowy opis sytuacji, w związku z którą Użytkownik składa reklamację, oraz określenie konkretnego żądania co do sposobu załatwienia reklamacji.
4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków przez reklamację, Administrator, w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie.
5. Brak poprawy reklamacji w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z prawa reklamacji.
6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, bądź jej późniejszego uzupełnienia.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej nie nabywa żadnych praw na dobrach niematerialnych do utworów na niej zawartych.
2. Użytkownik może korzystać z treści Strony internetowej w zakresie dozwolonym, określonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ODPŁATNEJ

1. W przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator ma prawo zaprzestania świadczenia Usługi i żądać naprawienia szkody.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia go na Stronie internetowej.
2. Regulamin stanowi część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z Użytkownikiem.
3. Regulamin, jak i Polityka Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, mogą ulec zmianie w każdym czasie, zwłaszcza, gdy jest to podyktowane zmianami obowiązujących przepisów prawnych. Wówczas zmiany wchodzą w życie z momentem jego udostępnienia na Stronie internetowej.
4. W przypadku sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną, właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.
5. Prawo dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikających ze świadczenia Usług przez Serwis przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

Zamknij

Koszyk (0)

Cart is empty Brak produktów w Koszyku.