Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu organizowanego na naszym profilu publicznym Facebook. Zapraszamy wszystkich serdecznie do uczestnictwa, zwłaszcza, że dzięki temu można stać się dumnym posiadaczem Wspaniałego i Przeuroczego Togusia 🙂

Zapraszamy!

§ 1. DEFINICJE 

– FanPage – profil publiczny Mobi Prawnik prowadzony przez Organizatora pod adresem url: https://www.facebook.com/mobiprawnik/;
– Konkurs – konkurs przeprowadzany przez Organizatora na warunkach wskazanych w treści Regulaminu;
– Laureat (Konkursu) – Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego, za które Organizator przyznał Nagrodę;
– Nagroda – Miś Pluszowy Toguś, wg wybranej przez Laureata Konkursu specjalizacji zawodu prawniczego;
– Organizator – Mobi Prawnik Marcin Majchrzak, ul. Zieleńska 7, 61-059 Poznań, NIP: 7822502688;
– Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu;
– Facebook – serwis internetowy pod adresem url: www.facebook.com;
– Uczestnik (Konkursu) – użytkownik sieci Internet i serwisu Facebook, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie;
– Zadanie (Konkursowe) – post konkursowy umieszczony przez Organizatora na Fanpage określający wymagania stawiane Uczestnikom;
– Zgłoszenie (Konkursowe) – odpowiedź Uczestnika Konkursu na podane Zadanie Konkursowe oraz zamieszczenie jej, z wykorzystaniem prywatnego konta serwisu Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpage.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
2. Regulamin jest dostępny na blogu firmowym Organizatora.
3. Przystępując do konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia – Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób tworzony we współpracy z Facebook. Organizator zwalnia w całości Facebook od odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage.

§ 3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za pośrednictwem Fanpage’a w okresie trwania Konkursu Zgłoszenia w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
2. Konkurs rozpoczyna się 23 października o godz. 22.20 i trwa do 29 października do godz. 23:59.
3. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie;
c) posiada prawdziwe prywatne konto użytkownika w Facebook;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
e) opublikowała w okresie trwania Konkursu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem odpowiedzi na post konkursowy na Fanpage,
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.

§ 5. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Celem uczestnictwa w Konkursie należy dokonać w okresie trwania Konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia.
2. Zgłoszenie polega na sporządzeniu kreatywnej odpowiedzi wedle wytycznych Zadania Konkursowego i jej opublikowaniu w komentarzu pod tym Zadaniem, z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Facebook należącego do Uczestnika.
3. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, nieobyczajnych, dyskryminujących lub sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia nie mogą też naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
4. Zgłoszenia powinny stanowić oryginalną i autorską wypowiedź Uczestnika.
5. Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia i przysługują mu nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do tegoż Zgłoszenia.
6. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów będą usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie.
7. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zgłoszeń.
8. Po zakończeniu Konkursu, Organizator wyłoni trzech Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń.
9. Przy ocenie Zgłoszeń Organizator będzie brał pod uwagę oryginalność pomysłu i kreatywność przy sporządzaniu samego Zgłoszenia.
10. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Organizator.
11. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Fanpage do dnia 1 listopada 2017 r.

§ 6 NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: Miś Pluszowy Toguś, wg wybranej przez każdego Laureata specjalizacji zawodu prawniczego.
2. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu dwóch dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów, przesłać prywatną wiadomość do Fanpage, z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, w tym imię i nazwisko, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie powyższych warunków może skutkować utratą prawa do Nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu poprzez usługę kurierską.
4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

§ 7. DANE OSOBOWE

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem Laureatów, przyznaniem i wydaniem Nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Laureata w Facebook.

§ 8. REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatruje Organizator.
2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mobi-prawnik.pl, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Laureatów.
3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
4. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
5. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Facebook, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Facebook. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę.
3. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia.
4. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji. W przypadku zmiany Regulaminu na Fanpage pojawi się stosowny komunikat.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.